Sarajevo - Nova godina

31.12.2023., BiH

već od 3000RSD

Opis destinacije

SARAJEVO - glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Sarajevo je i grad za koga kažu da je evropski Jerusalim, sa duhom Zapada i Istoka. Čarobno mesto u kojem ćete naučiti da malo zastanete i meračite uživajući u kafi, ćevapima, pitama ispod sača, baklavama, tufahijama...

Informacije

SMEŠTAJ

  • Bez smeštaja

Prevoz

  • Autobus
  • Cenovnik
  • Program putovanja
  • Opšti uslovi putovanja
DOČEK NOVE GODINE 
* SARAJEVO *
nedelja, 31. decembar 2023.
Polasci:  NS, Sr. Karlovci, Indjija, Ruma, Šabac, Loznica

CENA ARANŽMANA - NS 3950, Indjija 3750, Ruma 3450, Šabac i Loznica 3000
/cenovnik br 5 od 11.02.2023.)

MEGA TRAVEL INDJIJA, 022 210 13 74, 553 003 i 063 581 808

U cenu je uračunato:
- prevoz modernim turističkim autobusom 
- obilazak  grada uz pratnju profesionalnog vodiča iz Sarajeva
- agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:
- putno zdravstveno osiguranje, 300 din
- individualne troškove
- fakultativne izlete: odlazak na vrelo Bosne sa ulaznicom……..10 evra

MEGA TRAVEL INDJIJA, 022 210 13 74, 553 003 i 063 581 808

MOLIMO VAS DA PRE  PRIJAVE I ZAKLJUČIVANJA UGOVORA OBAVEZNO PROČITATE OPŠTE USLOVE PUTOVANJA NA NAŠEM SAJTU. PROGRAM JE RADJEN NA BAZI 40 PUTNIKA MINIMUM. U SLUČAJU MANJEG BROJA PRIJAVLJENIH, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA, TRI DANA PRED PUT, OTKAŽE PUTOVANJE, KORIGUJE CENU U DOGOVORU SA PUTNICIMA ILI GA REALIZUJE U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM.

Polazak iz NS u 06.00 h sa parkinga Univera, preko puta nove autobuske stanice, Sr. Karlovaca 06.15, Indjije 07.00 h sa parkinga kod škole “Mihajlo Pupin”. Vožnja autobusom kroz Srbiju i BiH sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Sarajevo u ranim popodnevnim satima, panoramsko i pešačko razgledanje grada: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram... Fakultativno dlazak na Vrelo Bosne. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do večernjih sati kada na glavnom trgu počinje doček Nove godine i muzički spektakl u kome nastupaju: Crvena jabuka, Zabranjeno pušenje, Bombaj štampa, Letu štuke…
Nakon koncerta oko 01.30 polazak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska u jutarnjim satima.
MOLIMO VAS DA, PRE PRIJAVE I UPLATE, OBAVEZNO PROČITATE CEO PROGRAM PUTOVANJA I POSEBNE NAPOMENE O TOME ŠTA ULAZI U OSNOVNU CENU, A ŠTA U FAKULTATIVNI DEO PUTOVANJA, KOJI NIJE OBAVEZAN, KAO I DA DETALJNO POGLEDATE OPŠTE USLOVE  PUTOVANJA.
 
PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE, ODNOSNO PUTOVANJA U OKVIRU 24 SATA, NIJE POTREBNA  ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA.
 
Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2, a u skladu sa članovima 70. i 71. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor Turističke agencije “MEGATRAVEL“ iz INDJIJE dana 05.07.2021.godine utvrđuje sledeće 

OPŠTE USLOVE  PUTOVANJA (IZLETA)

OPŠTE
Prijavom za putovanje i uplatom istog, putnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima putovanja /u sedištu agencije, ogranku, ili preko sajta www.megatravelindjija.rs/,  kao i Programom putovanja, i da ih u celosti prihvata.
Putnik se prijavljuje za putovanje putem telefonskih brojeva agencije, preko internet stranice megatravelindjija na facebook platformi, ili putem e-maila megatravelin[email protected], odnosno u sedištu agencije ili u ogranku. 
Prijava Putnika postaje punovažna kada je u celosti uplaćen predvidjen iznos, a najkasnije 7 dana pre početka putovanja.  Ukoliko Putnik, u roku, ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao.
Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, ako ih je više u okviru jednog ugovora, a ne samo za jednog određenog putnika. Potpisnik Ugovora je odgovoran za izmirenje dugovanja svih njegovih saputnika. 
Za prijave preko interneta, elektronske i druge uplate kompletnog iznosa na tekući račun agencije, za one putnike koji nisu iz mesta gde je njeno sedište, agencija garantuje putovanje i mesto u autobusu, a potpisivanje ugovora će biti organizovano neposredno pre, ili u toku putovanja.

OBAVEZE AGENCIJE
- da putovanje izvede u skladu sa njegovom namenom i programom i u predvidjenim rokovima
- da obezbedi tehnički ispravna vozila od ovlašćenog prevoznika za drumski prevoz putnika
- da u slučaju da agencija otkaže putovanje, zbog nedovoljnog broja putnika, a prijavljeni putnici ne pristanu na korekciju cene radi izvođenja putovanja, vrati uplaćena sredstva svakom putniku ponaosob u punom iznosu
- da, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, uz pristanak putnika, putovanje izvede u saradnji sa drugom agencijom
- da na vreme, najkasnije 24 sata pre putovanja, obavesti putnike o vremenu i mestu polaska na putovanje

OBAVEZE PUTNIKA
- da se detaljno upozna pre uplate, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima putovanja
- da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom i  Opštim uslovima putovanja
- da agenciji blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za izvodjenje putovanja
- da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje i da solidarno odgovara za neplaćeni deo cene
- da se pre datuma putovanja informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na    druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika
- da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod agencije o tačnom vremenu i mestu polaska
- da ispoštuje vreme polaska i povratka, a u slučaju kašnjenja smatraće se da je putnik odustao od putovanja;

PROMENA I OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE
Pre početka putovanja:
Agencija može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi agencija, a smanjenje troškova ide u korist putnika. 

Agencija ima pravo odustati od putovanja u slučaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestila najkasnije 3 dana pre početka turističkog putovanja i
- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koje nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog agenciji da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 40 putnika

Za vreme putovanja: 
Agencija za vreme putovanja, o čemu je dužna bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. 

Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine ili promeni Program putovanja, Agencija ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Agencija se oslobađa ispunjenja Ugovora, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da Agenciji nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Pre početka putovanja:
Putnik ima mogućnost da odustane od putovanja u svakom trenutku. Ako to učini do 7 dana pre polaska, o čemu je dužan pismeno izvestiti Agenciju ili na način kako je dogovoreno putovanje, odnosno zaključen Ugovor, agencija zadržava 10% od cene aranzmana na ime administrativnih troškova, a ostatak vraća putniku. Ako putnik otkaže putovanje, bez valjanog i opravdanog razloga, nakon roka manjeg od 7 dana pred putovanje, novac se ne vraća.
Agencija prihvata da, ako putnik usled sprečenosti da putuje, do polaska nađe zamenu i o tome pravovremeno obavesti agenciju, zamensko lice  putuje umesto njega.
U slučaju da agencija otkaže putovanje, zbog nedovoljnog broja putnika, a prijavljeni putnici ne pristanu na korekciju cene radi izvođenja putovanja, vratiće uplaćena sredstva svakom putniku ponaosob u punom iznosu.

Agencija može da, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, uz pristanak putnika, putovanje izvede u saradnji sa drugom agencijom.

Izuzeto od napred navedenog:

Ukoliko je do otkaza došlo zbog:
1. iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca,
2. poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja, odnosno srpskih zvaničnih organa.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Agenciji dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno poziv za vojnu vežbu. 

U ova dva navedena izuzetka, Agencija, uz ispunjenje istaknutih uslova, može odobriti putniku neko zamensko putovanje uz doplatu ili isplatu putniku razlike u ceni, ukoliko je prethodno putovanje bilo skuplje.
Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih klimatskih uslova, elementarne nepogode, epidemije i druge bolesti, zaraze, nemiri, štrajkovi, neredi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Nakon otpočinjanja putovanja:
Ukoliko tokom realizacije putovanja putnik ne želi da iskoristi neki sadržaj iz Programa putovanja /poseta muzeju, nekom lokalitetu, ručak i slično/  a on je uračunat u cenu putovanja, agencija nema nikakvih obaveza prema takvom putniku. Što se fakultativnih aktivnosti tiče, putnik ih može koristiti ili ne, zavisno od svojih afiniteta.

POMOĆ, PRIGOVOR I REŠAVANJE SPOROVA

Agencija je dužna da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije. Agencija je dužna dа vodi evidenciju primljenih reklamacija i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Agenciju preko tel. broja +381 63 581 808 ili +381 22 553 003,  radnim danima od 09 – 17 časova, subotom od 09 – 12 časova ili preko e-maila: [email protected]
Reklamaciju je Putnik obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu ili u sedištu Agencije u Indjiji, ulica Sremska 70a. Putnik može dа izjаvi prigovor usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem prigovora, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora.

Agencija je dužna u roku od 7 dana dostaviti/poslati putniku pisani odgovor od dana prijema urednog prigovora.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Putnik je upoznat da je Agencija usaglasila svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde - Ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stanovanja... koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu  i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Agencija može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 


TURISTIČKA AGENCIJA MEGA TRAVEL
INDJIJA, SREMSKA 70A
022 553 003 I 063 581 808
web: www.megatravelindjija.rs
facebook: megatravelindjija
instagram: megatravel.rtvmega

Top ponude

Ovo su ponude koje smo izdvojili za vas

Evropski gradovi

Upoznajte Evropu sa nama